fbpx

¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

CREAR MI CUENTA

BASES DEL SORTEIG

1 premi de la compra realitzada per l' usuari amb un màxim de 300€

 

1.- ORGANITZADOR I OBJECTE

Oportunissimo Tarragona amb CIF:B43783802 i domicili Ctra. València, 251, 43006  Tarragona  ha decidit dur a terme una promoció associada al sorteig d’1 premi pel valor total de 300€ amb l’objectiu de dinamitzar les compres.

 

2.- PARTICIPACIÓ

Hi podrà participar qualsevol persona major de 18 anys que realitzi una compra a qualsevol establiment de Oportunissimo  Tarragona, Valls i Vilafranca

 

3.- ÀMBIT TEMPORAL I TERRITORIAL DE LA CAMPANYA

La campanya té vigència de l’1 de Gener 2019 al  31 de març 2020 (en endavant període promocional)  d'acord amb el que s'indica en aquestes bases.

Les compres es podran realitzar a qualsevol dels establiments, fins a l’hora del sorteig.

 

4.- PREMIS

Es sortejara 1 premis consistents amb el valor de la propia compra i ticket.

 

5.- SORTEIG

El sorteig es celebrarà el dimarts dia 31 de març de 2020

 

 

6.- COMUNICACIÓ ALS GUANYADORS

L' assignació del premi es realitzarà quan es comprovi que l’agraciat/da compleix totes les condicions de la promoció. En cas que no reuneixi les característiques establertes en aquestes bases.

Si cap dels agraciats NO compleix amb els requisits establerts, el premi se declararà desert.

Oportunissimo comunicarà al agraciat el seu premi mitjançant comunicacio xarxes socials.

El guanyador haurà d'acceptar o renunciar al premi en el moment de produir-se el contacte.

En el supòsit de renúncia o no acceptació del premi durant el temps establert, Oportunisismo tornarà a sortejar-lo.

En cas de renúncia al premi, no existeix cap compensació del mateix.

Un cop confirmada l’acceptació del premi,  l'entrega  l’efectuarà Oportunisismo

 

 

  1. BESCANVIAR EL PREMIS.

PREMIS de la compra gratis.  Si l’import de la compra no supera els 300€, només se li entregarà l’import de la compra, i si supera els 300€, només se li abonarà els 300€.

 

 

7.- EXCLUSIONS I LIMITACIONS

Els premis en cap cas podran ser objecte de substitució, canvi,  alteració, compensació o cessió.

Oportunissimo es reserva el dret de cancel·lar la promoció en qualsevol moment de manera unilateral i sense preavís.

Oportunissimo no es fa responsable dels errors, interrupcions, defectes, tardança d'operacions o transmissions, robatori, destrucció o alteracions dels materials d'inscripcions al sorteig, o pel mal funcionament, mala transmissió o error en rebre qualsevol informació.

 

8.- DRETS D’ IMATGE

L’ acceptació del premi per part del guanyador suposa donar el consentiment a Oportunissimo per a utilitzar, amb fins publicitaris, les dades personals, imatge i material publicitari relacionat amb la present campanya. En tot cas, el guanyador està d’acord en participar sense contraprestació en la publicitat relacionada amb esta campanya comercial.

 

9.- PUBLICITAT

Els participants tindran coneixement de la campanya comercial i de les condicions de participació al sorteig a través del web www.ofertas.oportunissimotarragona.com on s’hi ubicaran les bases de la campanya comercial.

 

 

 

10.- ACCEPTACIÓ DE LES PRESENTS BASES

La mera participació a la campanya comercial suposa l’acceptació íntegra de les presents bases. Oportunissimo es reserva el dret de desqualificar les participacions de persones que incompleixin les mateixes i especialment, qualsevol participació en la que es consignen dades no verídiques o quan el un nom de participant no es llegeixi de manera clara .

 

11.- MODIFICACIONS I/O ANNEXES

Oportunisismo es reserva el dret a realitzar modificacions o afegir annexes successius sobre la mecànica i premi de la promoció

Oportunissimo es reserva el dret a modificar a la seva conveniència la data del sorteig, així com la substitució del premi per altre similars característiques i d'igual valor.

 

12.- CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Els participants autoritzen la incorporació de les seves dades de caràcter personal als fitxers de Oportunissimo així com els que ens facilita a aquesta promoció, que s’ incorporaran a un fitxer responsabilitat de Oportunissimo, per a ser utilitzats en la gestió del sorteig.

Així mateix, la seva participació en la promoció, suposa acceptar les bases del concurs, i la política de privacitat. El participant pot exercitar els seus drets d’accès, rectificació, cancel·lació o oposició, conforme al que disposa a la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, mitjançant correu postal dirigit al responsable del fitxer a la direcció Ctra. València, 251, 43006  Tarragona 

 

SUBIR